Detalii legislative

Naturas et Cititas oferă serviciul de responsabil de mediu pentru companii ce include:

I. Ierarhizarea tipurilor de deșeuri

ART. 4

(1) Ierarhia deşeurilor se aplică în funcţie de ordinea priorităţilor în cadrul legislaţiei şi al    politicii în materie de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor, după cum        urmează:

a) prevenirea;

b) pregătirea pentru reutilizare;

c) reciclarea;

d) alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;

e) eliminarea.

II. Încadrare tip deșeuri (conform Hotărârii de Guvern 856 din 2002):

ART. 8

(1) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să încadreze           fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor prevăzută la art. 7      alin. (1).

III. Caracterizarea deșeuri periculoase:

ART. 8

(4) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să   deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a       deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul  determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora.

IV. Valorificare eficientă și etică  a deșeuri cu posibilitatea obținerii unui venit:

ART. 22

(1) Producătorul de deşeuri sau, după caz, orice deţinător de deşeuri are obligaţia de a       efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) – (3) şi art. 20   sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară        activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a            deşeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) – (3) şi art. 20.

ART. 13

Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia valorificării acestora, cu          respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) – (3) şi art. 20.

Capitolul 5. Organizare colectare selectivă

ART. 14

(1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii   de deşeuri sunt obligaţi să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri:     hârtie, metal, plastic şi sticlă.

+ alte deșeuri specifice activității conf.856

(2) Operatorii economici care asigură colectarea şi transportul deşeurilor prevăzute la          alin. (1) au obligaţia de a asigura colectarea separată a deşeurilor prevăzute la alin. (1) şi    de a nu amesteca aceste deşeuri.

6.Verificare firme valorificare și eliminare

ART. 23

(1) Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către una dintre persoanele fizice  ori juridice prevăzute la art. 22 alin. (1) în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare         preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit de         responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

7.Organizare eliminare deseuri care nu au fost valorificate ( ex.produse expirate, resturi      de mancare, deseuri periculoase etc. ) conf. art 19 (1)

V. Ținerea evidenței deșeurilor:

ART. 49

(1) Producătorii de deşeuri, deţinătorii de deşeuri, comercianţii şi brokerii, aşa cum sunt     definiţi în anexa nr. 1, precum şi operatorii economici care desfăşoară activităţi de tratare   a deşeurilor sunt obligaţi să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de      deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.        856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru            protecţia mediului.

(2) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice, pe lângă evidenţa prevăzută la alin. (1), trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile    periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor         competente pentru protecţia mediului.

(5) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să păstreze evidenţa gestiunii    deşeurilor cel puţin 3 ani, cu excepţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de   transport, care trebuie să păstreze evidenţa timp de cel puţin 12 luni.

(6) La cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior sunt furnizate documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.

VI.Raportări : – raportare anuală în format clasic pe hârtie
– raportare electronică în SIM
– raportări la cererea autorităților competente, în caz de control

Nerespectarea oricărui articol menționat mai sus este sancționată cu o amendă între 15.000-40.000 pentru persoane juridice